Szanowni Państwo,
opierając się na wiedzy, wieloletnimi doświadczeniu oraz systematycznie podnoszonych kwalifikacjach i umiejętnościach, podejmujemy się prowadzenia spraw podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w pełnym zakresie. Sprawy trudne, zawiłe i skomplikowane jeszcze bardziej nas inspirują. Kierując się interesem Klienta korzystamy także z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporu (ADR). Jesteśmy bowiem mediatorami i korzystamy z metody Collaborative Law.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu:

1. Z prawa cywilnego, w tym np.:
 • • sprawy o zapłatę
 • • zachowek
 • • dział spadku
 • • stwierdzenie nabycia spadku
 • • ustalenie istnienia testamentu bądź jego nieważności
 • • odszkodowania z różnych tytułów
 • • błędy w sztuce lekarskiej
 • • sprawy o wydanie nieruchomości
 • • zasiedzenie nieruchomości
 • • zniesienie współwłasności
 • • ochronę naruszonego posiadania
 • • regulowania stanu prawnego ksiąg wieczystych
 • • eksmisja
 • • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • • służebności i hipoteki
 • • sprawy o ochronę dóbr osobistych, w tym sprostowanie pomówień w mediach
 • • rentę
2. Z prawa rodzinnego, jako gałęzi prawa cywilnego, w tym m.in.:
 • • rozwód i separacja
 • • podział majątku wspólnego, rozliczenia konkubenckie
 • • ustalenie rozdzielności majątkowej
 • • ustalenie alimentów
 • • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • • ustalenie kontaktów
 • • uregulowanie władzy rodzicielskiej
 • • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa
 • • sprawy dotyczące dzieci ze związków rodziców różnych narodowości
 • • sprawy nieletnich, przeciwdziałanie demoralizacji
3. Z prawa karnego, w tym m.in.:
 • • pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego (przed wniesieniem do sądu aktu oskarżenia)
 • • reprezentacja w sądzie
 • • udział w przesłuchaniach na policji, prokuraturze czy innych organach państwowych
 • • wnoszenie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia
 • • sporządzanie apelacji, zażaleń, jak też kasacji i wniosków o wznowienie postępowania
 • • świadczymy pomoc prawną od momentu każdego zdarzenia (np. wypadek, zatrzymanie)

Ponadto oferujemy kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, zarówno z branży produkcyjnej, jak i usługowej czy handlowej. Prowadzimy sprawy o charakterze formalno – organizacyjnym łącznie z tworzeniem i rejestracją spółek prawa handlowego, sprawy związane z przedmiotem działalności firmy (prawno - gospodarcze) oraz sprawy pracownicze (obsługa prawna firmy). Szczególne doświadczenie posiadamy w dziedzinie jaką jest szeroko rozumiane prawo handlowe. Od początku naszej działalności prowadzimy obsługę prawną spółek prawa handlowego. Wielokrotnie występowaliśmy w ich imieniu zarówno na polu negocjacyjnym, jak też przed sądami powszechnymi. Współpracując z radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, komornikami, pracownikami naukowymi, ubezpieczycielami oraz biegłymi, oferujemy korzystanie z kompleksowej obsługi w każdej prawnie problematycznej sprawie. Zajmujemy się ponadto kompleksową windykacją należności od dłużników na etapie przedsądowym i sądowym. W szczególności posiadamy doświadczenie w szybkiej egzekucji należności z tytułu wszelkiego rodzaju umów handlowych, konsumenckich, jak również długów między osobami fizycznymi.

Proponowane warunki współpracy:

1.Szybkość reakcji na zlecenie:
W sprawach bieżącego doradztwa: tego samego dnia w przypadku zapytania do godziny 13:00.
W sprawach wymagających przygotowania, korekty umów, opinii pisemnych, analizy dokumentacji, etc.: 48 h lub inny ustalony indywidualnie okres czasu.

2.Osoba nadzorująca obsługę prawną:
Bieżącą obsługę będzie wykonywał adwokat bądź radca prawny. W przypadkach wymagających zaangażowania większej liczby osób – partner.

3.Forma komunikacji:
e-mail, fax, telefon, osobiście w siedzibie firmy lub Kancelarii, on-line.

4.Raportowanie:
Kancelaria przygotowuje comiesięczne wykazy przeprowadzonych czynności.

5.Sprawy sądowe:
Proponujemy prowadzenie spraw sądowych w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

6.Wynagrodzenie:
Ryczałtowe, godzinowe stawki w kwocie ustalonej indywidualnie między Stronami. Zawsze podchodzimy indywidualnie do potrzeb Klienta.

7.Współpraca stała lub okazjonalna.

Niniejsza oferta może podlegać negocjacjom. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani lub jeśli pewne kwestie będą niezrozumiałe, a w związku z tym zrodzą się zapytania – zapraszamy do kontaktu. W obsłudze prawnej Kancelarii pozostają podmioty branży handlowej, medycznej, ubezpieczeniowej, usługowej i paliwowej.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną:


1. Spółek osobowych i kapitałowych, różnych branż,
2. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
3. Stowarzyszeń, fundacji,
4. Organizacji społecznych.

W szczególności polecamy kompleksowe usługi w zakresie:


doradztwa prawnego,
bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
tworzenia, organizacji, rejestracji, likwidacji,
postępowania upadłościowego i układowego,
zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji publicznej,
udziału w negocjacjach związanych z działalnością gospodarczą,
postępowania mediacyjnego,
przygotowywania procesów restrukturyzacyjnych lub zawierania układów z wierzycielami,
regulacji stanów prawnych nieruchomości,
pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,
windykacji należności.