W pierwszą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę!

W Ukrainie funkcjonuje, dzięki m.in. mobilizacji społeczeństwa polskiego, międzynarodowy legion dla cudzoziemców chcących przystąpić do wojny w Ukrainie. Spotkało się to z pozytywnym odzewem  krajów europejskich, które chcą umożliwić swoim obywatelom udział w wojnie. Obywatele Państw wspierających pochodzą z wielu różnych krajów. W Rzeszowie, gdzie przyjmowano najwięcej Uchodźców w lutym/marcu 2022r., pracownicy naszej Kancelarii, którzy pojechali tam pomóc, spotykali ludzi z wielu krajów – Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, USA czy Meksyku. Jedni byli wolontariuszami, inni chcieli wstąpić do Legii. Publikujemy niektóre z pytań, które mogą być pomocne dla Polaków, którzy zastanawiają się, czy podjąć to wyzwanie…

  1. Czy w świetle prawa polskiego udział w wojnie w obcym kraju jest legalny?

Polskie prawi przewiduje, że aby móc zaciągnąć się do obcego wojska należy uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych zgodę Ministra Obrony Narodowej. Zgoda udzielana jest wyłącznie na pisemny wniosek obywatela polskiego.

  1. Komu możliwe jest udzielenie takiej zgody?
  • Osobie posiadającej uregulowany stosunek do służby wojskowej (w Polsce).
  • Osobie, która nie jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz nie posiada nadanego przydziału kryzysowego, przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, a właściwy wojskowy komendant uzupełnień nie prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi któregokolwiek z tych przydziałów.
  • Jeśli służba ta nie narusza interesów RP, nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe oraz nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Na ten moment nie zostały wprowadzone regulacje upraszczające tę procedurę. Przepisy prawa nie przewidują również wydawania zgody następczej.

  1. Jakie są konsekwencje przystąpienia do wojny bez uzyskania zgody?

Osoba, która nie uzyska wymaganej zgody może w szczególności zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 141 § 1 kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje przyjęcie obowiązków wojskowych w obcym wojsku bez zgody właściwego organu. Czyn ten stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia.

Dlatego zanim ktoś podejmie trudną decyzję wsparcia walk na Ukrainie, to lepiej wypełnić formalności i już przynajmniej o to się nie martwić…